Ruy băng mực nhũ bạc (ChromXpert) cho máy in thẻ MC310

1.290.300